Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky 4. mája 2021, 8:25 – 17:00 hod.

Prihláška

Pre prihásenie na seminár je potrebné vykonať tieto kroky:
1. vyplniť tento formulár https://zoom.us/webinar/register/WN_iOeXsg0KSzai8ZW60mYx_A
2. zaplatiť poplatok za seminár

Účastnícky poplatok:
• pre členov Slovenskej komory architektov 50,- €
• pre nečlenov Slovenskej komory architektov 100,- €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.,
č. ú.: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 04052021
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

3. účtovný doklad si môžete stiahnuť tu: https://skuska.komarch.sk/wp-content/uploads/2021/03/Webinar_210504_uctovny_doklad.pdf
4. Po úhrade poplatku a porvrdení prijatia na náš účet Vám príde na Vami zadanú adresu link na službu zoom. Na sledovanie semináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us

DOLEŽITÉ: DO SLUŽBY ZOOM SA PRIPOJTE POD MENOM A PRIEZVISKOM ZADANÝM V PRIHLÁŠKE.
ZASLANÝ LINK JE JEDINEČNÝ A NEMALI BY STE HO ZDIELAŤ.

Program

8:00 – 8:25 Prezencia účastníkov
8:25 – 8:30 Otvorenie garantom (Ing. arch. J. Kukuľa)
8:30 – 9:15 Podklady ku skúške – náležitosti a koncepcia portfólia, požiadavky na prax (Ing. arch. J. Kukuľa)
9:15 – 9:55 Výkon činnosti autorizovaného architekta (Ing. arch. I. Masár)
9:55 – 10:25 Formy výkonu povolania (M. Šefcová)
10:25 – 10:50 Slovenská komora architektov (forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu) (JUDr. V. Hanuláková)
10:50 – 11:05 Prestávka
11:05 – 12:05 Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (JUDr. K. Haščáková)
12:05 – 12:50 Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy (JUDr. K. Haščáková)
12:50 – 13:20 Autorsko–právna ochrana architektonického diela (JUDr. K. Haščáková)
13:20 – 14:20 Obedňajšia prestávka
14:20 – 14:50 Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ (Ing. Oľga Miháliková)
14:50 – 15:25 Zmluvy súvisiace s činnosťou autorizovaného architekta (Ing. arch. Š. Moravčík)
15:25 – 15:40 Prestávka
15:40 – 16:15 Právna zodpovednosť pri výkone činnosti autorizovaného architekta (M. Burešová)
16:15 – 16:45 Súťaže návrhov (Ing. arch. R. Žákovský)
16:45 Záver
Tajomníčka skúšobnej komisie
Eva MARTANOVIČOVÁ
martanovicova@komarch.sk
+421 911 443 412
9:00 - 16:00
Technická podpora
Peter KRAJČOVIČ
+421 904 661 261
9:00 - 16:00

© 2020 · Slovenská komora architektov